Công việc của bộ phận quản trị trong Văn phòng Bộ là:

Công việc của bộ phận quản trị trong Văn phòng Bộ là:

A. Quản lý nhà cửa

B. Tiếp khách

C. Kế toán

D. Chọn A và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng