Cuối kỳ cuối I của giảm phân và phân chia TB chất sẽ tạo nên những TB nào?

Cuối kỳ cuối I của giảm phân và phân chia TB chất sẽ tạo nên những TB nào?

A. 4 TB đơn bội

B. 4 TB lưỡng bội

C. 1 TB trứng đơn bội và 3 thể cực

D. 2 TB đơn bộ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng