Cytokinin chủ yếu sinh ra ở?

Cytokinin chủ yếu sinh ra ở?

A. Đỉnh của thân và cành

B. Lá, rễ 

C. Tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả

D. Thân, cành 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng