Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng:

Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng:

A. Gieo từ hạt.

B. Ghép cành.

C. Giâm cành.

D. Chiết cành.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng