Dựa vào yếu tố nào, người ta chia môi trường ngoại bào làm ba kiểu: ưu trương, nhược trương và đẳng trương?

Dựa vào yếu tố nào, người ta chia môi trường ngoại bào làm ba kiểu: ưu trương, nhược trương và đẳng trương?

A. Hiểu biết sẵn có.

B. Mối liên hệ bên ngoài với tế bào

C. Mối liên kết chặt chẽ các phân tử của các môi trường với tế bào.

D. Mối tương quan với tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng