Đặc điểm Alen là gì?

Đặc điểm Alen là gì?

A. Là những trạng thái khác nhau của cùng một gen

B. Là trạng thái biểu hiện của gen

C. Là các gen khác biệt trong trình tự các nuclêôtit

D. Là các gen được phát sinh do đột biến

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng