Đặc điểm Bản chất của mã di truyền là: 

Đặc điểm Bản chất của mã di truyền là: 

A. 3 nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axitamin

B. một bộ ba mã hoá cho một axitamin

C. các axitamin đựơc mã hoá trong gen

D. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng