Đặc điểm chính khi sử dụng phương pháp hấp phụ các chất ô nhiễm không khí trong các Suirbo:

Đặc điểm chính khi sử dụng phương pháp hấp phụ các chất ô nhiễm không khí trong các Suirbo:

A. Lựa chọn dung môi thích hợp 

B. Tỷ lệ pha lỏng / pha khí (L/G) tối thiểu

C. Lựa chọn thiết bị hấp phụ 

D. Chiều cao của tháp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng