Đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là các sản phẩm sau khi tạo ra được vận chuyển trong lòng lưới đến các vùng khác nhau của tế bào. Với đặc điểm nảy, hệ thống lưới nội chất có vai trò?

Đặc điểm chung của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn là các sản phẩm sau khi tạo ra được vận chuyển trong lòng lưới đến các vùng khác nhau của tế bào. Với đặc điểm nảy, hệ thống lưới nội chất có vai trò?

A. Như một hệ thống giao thông nội bào.

B. Nơi tổng hợp trao đổi lipit.

C. Giảm hao hụt năng lượng ATP. 

D. Sinh tổng hợp và vận chuyển prôtêin.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng