Đặc điểm của Bentonit, Talc:

Đặc điểm của Bentonit, Talc:

A. Là chất nhũ hóa rắn dạng hạt nhỏ

B. Tan trong nước 

C. Tan trong dầu

D. A và B

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng