Đặc điểm của Bilirubin trực tiếp là:

Đặc điểm của Bilirubin trực tiếp là:

A. Không thải qua được nước tiểu 

B. Không phân cực 

C. Hoà tan được trong nước

D. Được hấp thu ở ruột

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng