Đặc điểm của quá trình dị hóa là gì?

Đặc điểm của quá trình dị hóa là gì?

A. Cần cung cấp năng lượng.

B. Giải phóng năng lượng.

C. Không tạo ra năng lượng. 

D. Tổng hợp chất hữu cơ.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng