Đặc điểm của tế bào nhân sơ là:

Đặc điểm của tế bào nhân sơ là:

A. Màng nhân chỉ gồm một lớp lipit đơn.

B. Chưa có màng nhân

C. Màng nhân giúp trao đổi chất giữa nhân với tế bào chất    

D. Tế bào chất đã phân hóa chứa đủ các loại bào quan  

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng