Đặc điểm dễ nhận biết một thuốc lỏng có cấu trúc hỗn dịch, nhũ tương là:

Đặc điểm dễ nhận biết một thuốc lỏng có cấu trúc hỗn dịch, nhũ tương là:

A. Trạng thái cảm quan

B. Trạng thái pha phân tán

C. Kích thước pha phân tán 

D. khó khăn trong điều chế

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng