Đặc điểm di truyền đặc trưng cho các quần thể giao phối ngẫu nhiên là:

Đặc điểm di truyền đặc trưng cho các quần thể giao phối ngẫu nhiên là:

A. nhóm tuổi và tỉ lệ giới tính của quần thể

B. tần số alen và tần số kiểu gen có trong quần thể

C. phong phú về kiểu gen nên đa dạng về kiểu hình

D. các cá thể giống nhau nhiều do quan hệ bố, mẹ, con cái

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng