Đặc điểm nào có trong trao đổi chất kiểu chủ động:

Đặc điểm nào có trong trao đổi chất kiểu chủ động:

A. Cần vận tải viên, cần ATP và vận chuyển theo 2 chiều

B. Cần vận tải viên, cần ATP và vận chuyển theo yêu cầu

C. Cần vận tải viên, không cần ATP và vận chuyển theo 2 chiều

D. Không cần vận tải viên, không cần ATP và vận chuyển theo 2 chiều

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng