Đặc điểm nào có trong vận chuyển ẩm thực bào qua màng tế bào:

Đặc điểm nào có trong vận chuyển ẩm thực bào qua màng tế bào:

A. cần tiêu tốn năng lượng

B. màng tế bào không tạo túi

C. màng tế bào tạo túi

D. vận chuyển các chất hoà tan phân tử nhỏ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng