Đặc điểm nào khiến nhiều loài vi khuẩn gây bệnh có thể sống bám trên vật chủ, chủ yếu là nhờ chúng bám dính vào giá thể?

Đặc điểm nào khiến nhiều loài vi khuẩn gây bệnh có thể sống bám trên vật chủ, chủ yếu là nhờ chúng bám dính vào giá thể?

A. Khuẩn mao

B. Lông

C. Xúc tu.

D. Vỏ nhày.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng