Đặc điểm nào sau đây của hoa không thích hợp cho việc thụ phấn nhờ gió?

Đặc điểm nào sau đây của hoa không thích hợp cho việc thụ phấn nhờ gió?

A. Hoa nhỏ

B. Tuyến mật lớn

C. Núm nhụy lớn

D. Hạt phấn kích thước lớn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng