Đặc điểm nào sau đây là chung cho sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn:

Đặc điểm nào sau đây là chung cho sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn:

A. Ti thể, Tế bào chat, Màng sinh chất

B. Riboxome, Màng sinh chất, Tế bào chất.

C. Nhân, Màng sinh chất, riboxom

D. Ti thể, riboxom, tế bào chất

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng