Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền Menđen? 

Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền Menđen? 

A. Sự phân chia của nhiễm sắc thể

B. Sự nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể

C. Sự tiếp hợp và bắt chéo nhiễm sắc thể

D. Sự phân chia tâm động ở kì sau

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng