Đặc điểm quan trọng tạo nên sự khác biệt với tế bào nhân thực là tế bào chất của tế bào nhân sơ?

Đặc điểm quan trọng tạo nên sự khác biệt với tế bào nhân thực là tế bào chất của tế bào nhân sơ?

A. Có cấu tạo keo, chứa 80% là nước.

B. Không có bào quan.

C. Số lượng riboxom tương đối lớn, chiếm 70% trọng lượng khô của tế bào vi khuẩn

D. Nằm rải rác trong tế bào chất.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng