Đặc tính nào dưới đây là của vi khuẩn?

Đặc tính nào dưới đây là của vi khuẩn?

A. Có nhân 

B. Có lục lạp

C. Có ti thể

D. Có ADN

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng