Đặc tính nào sau đây chỉ có ở tế bào chân hạch?

Đặc tính nào sau đây chỉ có ở tế bào chân hạch?

A. Có màng nguyên sinh

B. Có ADN

C. Có các bào quan có màng 

D. Có ribosome

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng