Đại diện cơ bản của nhóm cơ thể sống chƣa có cấu tạo tế bào là?

Đại diện cơ bản của nhóm cơ thể sống chƣa có cấu tạo tế bào là?

A. Vi khuẩn và tảo lam. 

B. Thực vật và động vật phù du.

C. Thủy tức

D. Virus

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng