Đại diện cơ bản của nhóm cơ thể sống có cấu tạo tế bào với nhân chƣa hoàn chỉnh là?

Đại diện cơ bản của nhóm cơ thể sống có cấu tạo tế bào với nhân chƣa hoàn chỉnh là?

A. Vi khuẩn và tảo lam.

B. Giới thực vật và giới động vật.

C. Virus

D. Côn trùng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng