Dạng biến dị nào sau đây là thường biến?

Dạng biến dị nào sau đây là thường biến?

A. Bệnh máu khó đông ở người

B. Bệnh dính ngón tay số 2 và 3 ở người

C. ệnh mù màu ở người

D. Hiện tượng co mạch máu và da tái lại ở thú khi trời rét

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng