Dạng năng lượng chủ yếu của tế bào là:

Dạng năng lượng chủ yếu của tế bào là:

A. Năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hóa học.

B. Điện năng giúp tế bào thực hiện các hoạt động sinh lí luôn diễn ra.

C. Nhiệt năng giúp sưởi ấm tế bào cũng như cơ thể.

D. Động năng giúp tế bào trao đổi chất.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng