Dạng polysaccharide được động vật dùng để dự trữ năng lượng trong tế bào cơ và gan là?

Dạng polysaccharide được động vật dùng để dự trữ năng lượng trong tế bào cơ và gan là?

A. Tinh bột 

B. Glucose

C. Glycogen 

D. Cellulose

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng