Dạng thuốc cho hiệu quả điều trị cao đối với các bệnh tại chỗ trong đường tiêu hóa:

Dạng thuốc cho hiệu quả điều trị cao đối với các bệnh tại chỗ trong đường tiêu hóa:

A. Viên nén sử dụng bằng cách uống trọn viên

B. Viên nén nhai

C. Viên nén ngậm

D. Viên nén đặt dưới lưỡi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng