Đạo hàm cấp n của hàm e$^{ax}$ là:

Đạo hàm cấp n của hàm e$^{ax}$ là:

A. \({a^n}.{e^{ax}}\)

B. \({a^n-1}.{e^{ax}}\)

C. \({a^n}.{e^{x}}\)

D. Kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng