Đạo hàm cấp n của hàm ln x là:

Đạo hàm cấp n của hàm ln x là:

A. \(\frac{{(n – 1)!}}{{{x^n}}}\)

B. Kết quả khác

C. \({( – 1)^{n – 1}}.\frac{{(n – 1)!}}{{{x^n}}}\)

D. \({a^{n – 1}}.{e^{ax}}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng