Đâu không phải nhiệm vụ của Văn phòng Bộ:

Đâu không phải nhiệm vụ của Văn phòng Bộ:

A. Xây dựng lịch trình cho lãnh đạo

B. Xây dựng kế hoạch cho lãnh đạo

C. Công tác nhân sự

D. Tổ chức công tác bảo vệ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng