Đâu không phải nhiệm vụ của Văn phòng Bộ. Chọn phương án dưới đây?

Đâu không phải nhiệm vụ của Văn phòng Bộ. Chọn phương án dưới đây?

A. Phục vụ các hội nghị 

B. Quản lý cở sở vật chất 

C. Phân công công việc

D. Tổ chức tiếp đón khách

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng