Đâu là công việc bộ phận hành chính tổng hợp Văn phòng Bộ:

Đâu là công việc bộ phận hành chính tổng hợp Văn phòng Bộ:

A. Tài vụ

B. Bảo vệ

C. Quản lý nhà cửa

D. Cả A và B

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng