Đâu là công việc bộ phận hành chính tổng hợp Văn phòng:

Đâu là công việc bộ phận hành chính tổng hợp Văn phòng:

A. Công tác lưu trữ 

B. Kế toán

C. Tài vụ

D. Điện nước

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng