Đâu là xích truyền động:

Đâu là xích truyền động:

A. Xích ống

B. Xích con lăn

C. Xích răng

D. Tất cả các loại trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng