Để 1 đồng vốn cố định bình quân tạo ra được bao nhiêu doanh thu thuần, đây là?

Để 1 đồng vốn cố định bình quân tạo ra được bao nhiêu doanh thu thuần, đây là?

A. Hiệu suất sử dụng vốn CĐ

B. Hiệu suất vốn CSH

C. Hiệu suất lợi nhuận trước thuế lãi vay

D. Không phương án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng