Để chữa cháy kim loại, các chất rắn và chất lỏng ta dùng loại chất chữa cháy nào sau đây:

Để chữa cháy kim loại, các chất rắn và chất lỏng ta dùng loại chất chữa cháy nào sau đây:

A. Nước

B. Các hợp chất halogen

C. Bột chữa cháy

D. Bọt chữa cháy

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng