Để có thể cho ra tinh trùng  người mang 2 NST giới tính XX, sự rối loạn phân ly của NST giới tính phải xảy ra:

Để có thể cho ra tinh trùng  người mang 2 NST giới tính XX, sự rối loạn phân ly của NST giới tính phải xảy ra:

A. Ở kỳ đầu của lần phân bào 1 của giảm phân

B. Ở kỳ sau của lần phân bào 1 của giảm phân

C. Ở kỳ đầu của lần phân bào 2 của giảm phân

D. Ở kỳ sau của lần phân bào 2 của giảm phân

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng