Để có thể xác định dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp, các nhà khoa học:

Để có thể xác định dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp, các nhà khoa học:

A. chọn thể truyền có gen đột biến

B. chọn thể truyền có kích thước lớn

C. quan sát tế bào dưới kính hiển vi

D. chọn thể truyền có các gen đánh dấu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng