Để đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị và vật liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện và vật liệu điện đang mang điện đều phải:

Để đảm bảo an toàn điện thì mọi công việc khi tiến hành trên thiết bị và vật liệu điện, ở gần hoặc liên quan đến thiết bị điện và vật liệu điện đang mang điện đều phải:

A. Thực hiện theo phiếu công tác

B. Thực hiện theo lệnh công tác

C. Thực hiện theo phiếu công tác hoặc lệnh công tác

D. Thực hiện theo phiếu công tác và lệnh công tác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng