Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp là:

Để đảm bảo an toàn nhiệm vụ của cán bộ an toàn các cấp là:

A. Kiểm tra, giám sát các biện pháp an toàn đã đề ra và ghi thông báo an toàn để nhắc nhở khi phát hiện những vi phạm có thể dẫn đến mất an toàn

B. Trong trường hợp phát hiện vi phạm các biện pháp an toàn có thể dẫn đến tai nạn, sự cố thì được quyền lập biên bản và đình chỉ công việc để thực hiện đủ, đúng các biện pháp an toàn, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình

C. Cả a, b đều sai

D. Cả a, b đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng