Để đảm bảo an toàn, những mệnh lệnh không đúng Quy trình an toàn và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ mất an toàn cho người hoặc thiết bị thì người nhận lệnh có quyền:

Để đảm bảo an toàn, những mệnh lệnh không đúng Quy trình an toàn và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ mất an toàn cho người hoặc thiết bị thì người nhận lệnh có quyền:

A. Không chấp hành

B. Không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh vẫn phải chấp hành, sau đó được quyền báo cáo với cấp trên

C. Không chấp hành và báo cáo với cấp trên

D. Không chấp hành, nếu người ra lệnh không chấp thuận thì người nhận lệnh được quyền báo cáo với cấp trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng