Đễ dễ dàng đưa ADN tái tổ hợp vào TB nhân người ta thường làm dãn màng sinh chất của TB nhận bằng:

Đễ dễ dàng đưa ADN tái tổ hợp vào TB nhân người ta thường làm dãn màng sinh chất của TB nhận bằng:

A. xung điện

B. CaCl2

C. NaCl

D. xung điện hoặc CaCl2

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng