Để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ có thể thực hiện bằng cách:

Để điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ có thể thực hiện bằng cách:

A. thay đổi số cặp cực p và tần số dòng điện f và hệ số trượt s

B. không thể thay đổi tần số dòng điện stator f

C. thay đổi điện áp đặt vào stator để điều chỉnh hệ số trượt s

D. cả  3 phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng