Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận có thể dùng chất nào sau đây?

Để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận có thể dùng chất nào sau đây?

A. Muối CaCl2

B. Xung điện

C. Muối CaCl2 hoặc xung điện

D. Cônxixin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng