Để hạ nhiệt độ khí thải từ 1000$^{o}$C xuống tới nhiệt độ tối đa cho phép (theo TCVN) thải ra môi trường người ta thường dùng thiết bị. Chọn câu sai:

Để hạ nhiệt độ khí thải từ 1000$^{o}$C xuống tới nhiệt độ tối đa cho phép (theo TCVN) thải ra môi trường người ta thường dùng thiết bị. Chọn câu sai:

A. Thiết bị phun sương 

B. Thiết bị ống rảnh

C. Thiết bị ống lồng ống 

D. Thiết bị ngưng tụ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng