Để khắc phục hiện tượng đóng bánh trong hỗn dịch, ta cần:

Để khắc phục hiện tượng đóng bánh trong hỗn dịch, ta cần:

A. Thêm tác nhân gây kết bông 

B. Tăng lượng hoặc thay thế tác nhân gây treo 

C. A và B đều 

D. A và B đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng