Để loại khỏi NST những gen không mong muốn người ta sử dụng phương pháp gây đột biến:

Để loại khỏi NST những gen không mong muốn người ta sử dụng phương pháp gây đột biến:

A. mất đoạn NST

B. lặp đoạn NST

C. đảo đoạn NST

D. cấu trúc NST

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng